جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی آبخوان منتشر شد

 1399/11/11 |  ثبت کننده : دبیر

 
نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی آبخوان با محوریت آب و اقلیم به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.
 
عناوینی همچون تاریخچه تغییر اقلیم، سامانه های آبیاری و چالش کارایی آنها، همبست آب، غذا و انرژی، مصرف آب محصولات استراتژیک پرمصرف، معرفی نرم افزار و مدل های به روز در رشته علوم و مهندسی آب و اطلاعات عمومی، تحلیل مستندهای علمی در این شماره از نشریه کار شده است.
 
مدیر مسئول مسعود پورغلام آمیجی و سردبیر رضا دلباز است. همچنین طراح جلد گروه علمی ترویجی مرجع مهندسی آب و صفحه آرا امیرحسین کاسه چی هستند.
 
اعضای هیئت تحریریه شامل مسعود پورغلام آمیجی، سید محسن حسینی، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، پویا شهریور، هدی ظاهری، هادی محرمی و سپینود محمدی لیری می شود.
 
این نشریه از سامانه abkhansj.ut.ac.ir قابل دسترس است.