جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی کسب و کار منتشر شد

 1399/10/21 |  ثبت کننده : دبیر

 
نشریه علمی دانشجویی کسب و کار به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی کسب و کار به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد.
 
مدیر مسئول مهدی هوشمند و سردبیر علی شفیعی بافتی هستند. طراح، صفحه آرا، ویراستار، طراحی روی جلد و طراح لوگو پوریا ستوده نیا است.
 
در این شماره از نشریه عناوینی از جمله هوشمندی رقابتی، رفتار حرفه ای، بازاریابی، 6 نکته طلایی(نکات مدیریت و رهبری) و مقایسه (زنجیره تامین مقاوم و تاب آور) کار شده است.
 
فایل نشریه در اینجا قابل دسترس است.