جزییات خبر (نشريه)


انتشار شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار»

 ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ |  ثبت کننده : دبیر

شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

ابوالفضل انوری مدیر مسئول و مسعود خلیلی سردبیر این نشریه هستند. همچنین ویراستاری علمی و ادبی این شماره از نشریه به ترتیب توسط دکتر محمد اسدی و ساجده مقدس انجام شده است.

در این شماره از نشریه مطالبی با عناوین مقدمه روش‌های آنالیز نانو مواد، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اجزای آن، میکروسکوپ نیروی اتمی و مکانیسم تشکیل تصویر در آن، میکروسکوپ الکترونی عبوری، آماده سازی نمونه میکروسکوپ الکترونی عبوری، تفنگ الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی و بررسی تصاویر حاصله از آن، کاربرد میکروسکوپ AFM در لیتوگرافی و صنعت الکترونیک، شناسایی شیمیایی اتم‌های سطحی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی کار شده است.