جزییات خبر


انتشار 11 شماره نشریه توسط فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در دی ماه

 1400/11/03 |  ثبت کننده : دبیر

فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در دی ماه موفق به انتشار 11 شماره نشریه دانشجویی شدند.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در دی ماه به‌صورت الکترونیکی موفق به انتشار 11 شماره نشریه دانشجویی شدند.

عناوین نشریات منتشرشده به شرح زیر است:

-نشریه دانشجویی «نگهبان» به صاحب امتیازی بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی

-نشریه دانشجویی «پلاک 26» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکدگان ابوریحان

-نشریه دانشجویی «بهمن 57» به صاحب‌ امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

-نشریه دانشجویی «ایران 1404» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

-نشریه علمی دانشجویی «فن کاو» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشکدگان فنی

-نشریه دانشجویی «پژواک روستا» به صاحب امتیازی حسین شنوایی از دانشجویان دانشکده جغرافیا

-نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر دانشکدگان هنرهای زیبا

-نشریه علمی دانشجویی «مراقبت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی

-نشریه دانشجویی «قدم» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشریه «تلنگر» به صاحب امتیازی جامعه‌ اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت

-انتشار ویژه‌نامه عهد سلیمانی به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

این نشریه‌ها در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به نشانی stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه‌های ارتباطی تشکل‌های دانشجویی به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است.

انتهای خبر/