جزییات خبر


انتشار الکترونیک 24 شماره نشریه دانشجویی در مهرماه

 1400/08/01 |  ثبت کننده : دبیر

فعالان حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در مهرماه موفق به انتشار 24 شماره نشریه شدند.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 24 شماره نشریه دانشجویی به همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در مهرماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

- نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

-نشریه علمی دانشجویی «بوم‌کره» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط‌زیست دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشکدگان فارابی

- نشریه علمی دانشجویی «فناوری‌های سبز» به صاحب دکتر امید توکلی

- نشریه علمی دانشجویی «فیزیولوژی در فضا» به صاحب‌امتیازی رضا ضیغمی‌فرد

- نشریه علمی دانشجویی «نوروساینس» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای نوروساینس دانشکدگان البرز

- نشریه علمی دانشجویی «فراهنگ» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

- نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر دانشکدگان هنرهای زیبا

- نشریه علمی دانشجویی «برنا» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی

- نشریه علمی دانشجویی «میم» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و پلیمر دانشکدگان فنی

- ویژه‌نامه نشریه علمی دانشجویی «میم» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و پلیمر دانشکدگان فنی

- نشریه دانشجویی «رادیو عصر نیکی» به صاحب‌امتیازی کانون دانشجویی خیریه والعصر باشگاه دانشجویان

- نشریه دانشجویی «رادیو کاست» به صاحب‌امتیازی کانون فیلم و عکس دانشکده کاسپین دانشکدگان فنی

- نشریه دانشجویی «وحدت» به صاحب‌امتیازی کانون دانشجویی وحدت باشگاه دانشجویان

- نشریه دانشجویی «سمر» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

- نشریه دانشجویی «نبض» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی

- نشریه دانشجویی «پلاک 26» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکدگان ابوریحان

- نشریه دانشجویی «بهمن 57» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (3 شماره)

- نشریه دانشجویی «50 تومنی» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- نشریه دانشجویی «قدم» به صاحب‌امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- نشریه دانشجویی «ایران 1404» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- نشریه دانشجویی «طلیعه» به صاحب‌امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

این نشریه‌ها در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به نشانی stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه‌های ارتباطی تشکل‌های دانشجویی به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است.