جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» منتشر شد

 1400/07/23 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی» دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ننشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی» دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول طه عبدالملکی و سردبیر نشریه دنیا فرج‌زاده، گرافیست محمدرضا حجازی و نفیسه سلطان دهقان و اعضای هیئت تحریریه متشکل از حدیث حاصلی، مائده خوش نیت نیک، فاطمه خلیل پور، غزل میرزا علیزاده، آلا علی اکبرزاده، پرنیا رسولی مجد، مهدیه احدی، حامد دریایی، علی مونسان، مبینا باقری، طه عبدالملکی، امیرحسین کلایی، فاطمه سید محمدی و علی متقالچی است.

مطالبی از قبیل «گرمایش اهمی»، «دستگاه سورتینگ»، «فرایندهای غشایی در صنعت غذا»، «تاریخچه و خط تولید پفک»، «استانداردهای ملی رنگ‌ها در صنایع غذایی»، «دستگاه اکسترودر و انواع آنها» و ... در این شماره از نشریه کار شده است.

علاقه‌مندان برای مشاهده فایل کامل نشریه به سایت نشریه به آدرس foodsj.ut.ac.ir  مراجعه کنید.