جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی سی‌سنگان منتشر شد

 1400/06/25 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی سی‌سنگان باموضوع «بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و مدیریت جنگل‌های کشور» منتشر شد.

به گزارش رسانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛نشریه علمی دانشجویی سی‌سنگان با موضوع «بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و مدیریت جنگل‌های کشور» و به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران» منتشر شد.

مدیر مسئول نشریه «طوبی پناهنده»، سردبیر «مهدیه هاشم زاده»، ویراستار علمی«سید محمد معین صادقی»، ویراستار ادبی «حسین دیلم»، صفحه‌آرا «المیرا دواتگر خرسند» و طراحی جلد «سیدعلی نقیبی‌راد» است.

در این شماره از نشریه «دکترعلی طویلی»، «دکترانوشیروان شیروانی»، «دکتر سید ولی حسینی»، «دکتر پدرام عطارد»، «دکتر احسان عبدی»، «مهندس حسین دیلم»، «مهندس محمد عسگری»، «مهندس میترا رمضانی»، «مهندس مرجان فیروزی‌نژاد»، «آیلین شیخ الاسلام»، «مریم عسگری» همکاری داشتند.

ایــن شــماره از نشــریه سی‌ســنگان بــه ســخنرانی‌ها و پرســش و پاســخ‌های مربــوط بـه وبینـار علمـی بـا موضـوع «بنـد ف مـاده 38 قانـون برنامـه ششـم توسـعه و مدیریـت ‌‌‌جنگل‌هــای کشــور» کــه توســط دانشــکده منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــده اســت، می‌پــردازد. ایــن وبینــار در روز 11 مــرداد ماه برگــزار شــد و اســاتید و پژوهشــگران مختلــف از دانشــگاه‌ها، مؤسســات علمــی و ادارات اجرایــی در آن شــرکت کردنـد.

سخنرانی اساتید از جمله «دکتر سید ولی حسینی»، «دکتر مجید لطفعلیان»، «دکتر محمد علی فخاری»، «دکتر مهدی حشمت الواعظین»، «دکتر هادی کیادلیری»، «دکتر امید اسماعیل زاده»، «دکتر شعبان شتابی»، «دکتر مینا استقامت»، «دکتر مهرداد نیکوی»، «دکتر ارسطو سعید»، «دکتر باریس مجنونیان» و «دکتر علی توکلی» به تحریر درآمده است.

جهت مشاهده فایل نشریه روی اینجا کلیک کنید.

انتهای خبر/