جزییات خبر


انتشار 16 نشریه علمی دانشجویی در خرداد ماه

 1400/03/31 |  ثبت کننده : دبیر

با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 16 نشریه علمی دانشجویی در خرداد ماه بصورت الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 16 نشریه علمی دانشجویی در خرداد ماه بصورت الکترونیکی منتشر شد.

نشریه علمی دانشجویی «ایران 1404» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشریه علمی دانشجویی «پایدیا» به صاحب امتیازی امیررضا فکری از دانشجویان پردیس دانشکده‌های فنی

نشریه علمی دانشجویی «دریچه» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه معماری پردبس هنرهای زیبا

نشریه علمی دانشجویی «سپیدار» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (شماره 173، 174و175)

نشریه علمی دانشجویی «قدم» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی (شماره 192 و 193)

نشریه علمی دانشجویی «مدیرانه» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت

نشریه علمی دانشجویی «مراقبت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی

نشریه علمی دانشجویی «دیاپازون» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشریه علمی دانشجویی «نگهبان» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشریه علمی دانشجویی «حفاظت آب،خاک و هوا» به صاحب امتیاری انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین

نشریه علمی دانشجویی «چرخه» به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی

نشریه علمی دانشجویی «قیام» به صاحب امتیاری مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

نشریه علمی دانشجویی «موذن» به صاحب امتیاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نشریه علمی دانشجویی «پویش» به صاحب امتیاری بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا

نشریه علمی دانشجویی «آرمان ما» به صاحب امتیاری جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشریه علمی دانشجویی «نبض» به صاحب امتیاری بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی

گفتنی است؛ این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه های مربوط به تشکل های دانشجویی به صورت الکترونیک منتشر شده است.