جزییات خبر


نشریه علمی و دانشجویی صفر و یک منتشر شد

 1400/02/06 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک»  به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره از نشریه عناوینی همچون معرفی آزمایشگاه فضای سایبر، کاربردهای ماشین بینایی، بهینه‌سازی فرانت اند، آینده روشن یادگیری ماشین و مسابقه هوش و الگوریتم به تحریر درآمده است.

محمدعلی آصف مدیر‌مسئول، مهران آدووند سردبیر، نسیم آدووند ویراستار و طراحی و صفحه‌آرایی توسط سیدمحمد صالح قطبانی و محمدعلی آصف انجام شده است. همچنین هیئت تحریریه شامل دانیـال فرهنگـی، علـی کریمـی، عارفـه زالـی، ســیدعلی آلطــه، علیرضــا زینــی جلــودار، صبـا حیـدری دوسـت، امیررضـا پارسـی زاده، محمدعلــی آصــف، مهــدی نقدیلــو، عــارف برهانــی، محمــد رشــیدخان می‌شود. فایل این شماره نشریه از اینجا قابل دسترس است.