جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی آبخوان منتشر شد

 1400/02/05 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

این شماره از نشریه با محوریت آب و امنیت غذایی منتشر شده است. در این شماره عناوینی همچون دموکراسی، دیپلماسی و حکمرانی آب، ضرورت مدیریت منابع آب در جهت پایداری امنیت غذایی، بررسی میزان سطح زیر کشت و تولید محصولات استراتژیک زراعی در ایران، بررسی بهره‌وری محصولات عمده کشاورزی در ایران و روش‌های ارتقای آن و معرفی نرم افزار و مدل‌های گروه و انجمن علمی دانشجویی به تحریر در آمده است.

مدیر مسئول مسعود پورغلام آمیجی، سردبیر رضا دلباز، طراح جلد گروه علمی ترویجی مرجع مهندسی آب و صفحه آرا، امیر حسین کاسه‌چی است. اعضای تحریریه متشکل از مسعود پورغلام آمیجی، محسن حسینی جلفان، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، پویا شهریور، هدی ظاهری و سپینود محمدی لیری هستند.

این نشریه از سامانه abkhansj.ut.ac.ir قابل دسترس است.