جزییات خبر


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

 1400/02/05 |  ثبت کننده : دبیر

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه با درخواست صدور مجوز نشریه «دریچه» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه معماری، نشریه «جغرافیای طبیعی» به صاحب امتیازی ساسان زنگنه تبار و نشریه «زمین شناسی مهندسی و تونلسازی» به صاحب امتیازی جعفر حسن‌پور موافقت شد.

همچنین با درخواست تغییرات ترتیب انتشار به فصلنامه در نشریه «نهال» به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تغییر مدیر مسئول به رعنا سوری، تغییر سردبیر به امین شیرپور، تغییر ترتیب انتشار به فصلنامه و انتشار الکترونیک در نشریه «چشمک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی عکاسی پردیس هنرهای زیبا و تغییر مدیر مسئول نشریه «Цель» به مهتاب پاکزاد از دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی موافقت به عمل آمد.