جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی حفاظت، آب، خاک و هوا منتشر شد

 1400/02/03 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر این نشریه سیده آمنه سجادی و محمد امین وزیری راد، مشاوران نشریه دکتر یونس نورالهی، دکتر سیدجواد ساداتی نژاد و دکتر حسین یوسفی هستند. در این شماره از نشریه به بررسی نقش استانداردهای بین‌المللی ایزو در کاهش تغییرات آب ‌و هوایی، شبیه‌سازی سیستم‌های تصفیه آب خاکستری، طراحی سیستم تولید هیدروژن، بررسی تطبیقی شاخص‌های SSI و RAI، اثرات ژئومرفولوژیکی فرونشست زمین و سیستم‌های هیبریدی انرژی‌های تجدید پذیر پرداخته شده است. نشریه از سامانه wsapsj.ut.ac.ir قابل دسترس است.