جزییات خبر


انتشار 17 نشریه دانشجویی در فروردین ماه

 1400/02/01 |  ثبت کننده : دبیر

با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 17 نشریه در فروردین ماه سال 1400 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 17 نشریه در فروردین ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

فهرست‌ این نشریات به شرح زیر است:

- نشریه دانشجویی «ایران 1404» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- نشریه علمی دانشجویی «ایران‌شناسی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

- نشریه علمی دانشجویی «پژوهان» به صاحب امتیازی عبدالملک وحیدی از دانشجویان پردیس فارابی

- نشریه علمی دانشجویی «ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

-نشریه  دانشجویی «چرخه» به صاحب امتیازی آقای محمد امین عبیدی قمی از دانشجویان پردیس فارابی

- نشریه علمی دانشجویی «دامستیک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه علمی دانشجویی «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی پردیس علوم

- نشریه علمی دانشجویی «دنیای صفر و یک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی

- نشریه دانشجویی «سپیدار» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

- نشریه دانشجویی «سمر» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

- نشریه علمی دانشجویی «شهرت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

- نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد پردیس دانشکده‌های فنی

- نشریه علمی دانشجویی «گیاهپزشک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه علمی دانشجویی «مراقبت» به صاحب امتیاز انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی

- نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر پردیس هنرهای زیبا

- نشریه دانشجویی «نبض» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی

- نشریه دانشجویی «وحدت» به صاحب امتیاز کانون فرهنگی وحدت باشگاه دانشجویان

گفتنی است این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه های مربوط به تشکل‌های دانشجویی به‌صورت الکترونیک منتشر شده است.