جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی منتشر شد

 1400/01/29 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیرمسئول محسن ملک لی و سردبیر نرگس عبادی هستند. دبیر تحریریه محسن ملک لی، استاد مشاور انجمن علمی و نشریه دکتر امیر علم بیگی و صفحه آرا گروه علم آوران آرتی شاپ می باشند. اعضای هیئت تحریریه شامل کوثرشاهوردی، نرگس عبادی، امیرمهدی یوسفی نجات، نرگس بنفش سیف الدین، شبنم قبادی مقدم،میلاد رضایی می­­شود.

مطالبی از قبیل غذای درمانگر کرونا، سکه هاتو بکار، آگروتوریسم، ناجی کشاورزی و مزرعه میوه­های کمیاب جهش در این شماره از نشریه کار شده است.

این نشریه از سامانه taaksj.ut.ac.ir قابل دسترس است.