جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک منتشر شد

 1400/01/23 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران‌؛ نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک به  صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره عناوینی همچون نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها، نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی، ردیابی و تشخیص مایکروتوکسین‌ها، مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری، استاد گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تهران کار شده است.

مدیر مسئول: امید اتقیا و سردبیر: مینا حجازی است. همکاران این شماره امید اتقیا، زینب البرزی، افروز بوکان، کتایون پهلوان یلی و عارف مرادپور، سید محمد سید علیخانی، علیرضا صبا، پارسا صالحی، رقیه غریب رضا و ساحل کیمیایی سیاوش شریفی و فرشته کرمی، ویراستار نگارشی: امین صادقی، مدیر تارمنا: علیرضا صبا و طراح جلد و صفحه آرا: المیرا دواتگر خرسند هستند.

 گفتنی است؛ این نشریه از سامانه giahpezeshksj.ut.ac.ir  در دسترس است.