جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی مطالعات هنرهای زیبا منتشر شد

 1400/01/18 |  ثبت کننده : دبیر

 
نشریه علمی دانشجویی مطالعات هنرهای زیبا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی مطالعات هنرهای زیبا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران در پاییز و زمستان 99 منتشر شد.
 
در شماره پاییز مدیر مسئول: سینا علیزاده، سردبیر: پریما میرلوحی، دبیر بخش پژوهش: پگاه زرگر، دبیر بخش ترجمه: محمد حسین محمدی و دبیر بخش نقد و گفتگو: حافظ اصلانی است. اعضای تحریریه پگاه زرگر، فاطمه زاده عباس و شکیلا کریمی هستند. طراح گرافیک الناز حیدریان است.
 
در شماره زمستان مدیر مسئول: سینا علیزاده، سردبیر: حافظ اصلانی، دبیر بخش پژوهش: پگاه زرگر، دبیر بخش ترجمه: محمد حسین محمدی، دبیر بخش نقد و گفتگو: فاطمه زاده عباس، طراح گرافیک: الناز حیدریان، ویراستار: انسیه سادات موسوی و طراح لوگوتایپ: مهدی نصیری است.
 
همکاران شماره پاییز نشریه شامل هدی لاهیجی، پروین حسنی، راحیل صفوی، دلارام کاردار طهران، تندیس تقوی و فاطمه اشرف می‌شوند. همکاران شماره زمستان نشریه دکتـر حسـن بلخـاری قهـی، دکتر محمـد جعفر یوســفیان، محمــد شــفیع نورزایــی، محمدرضــا عزیـزی، بهاره هاشـمی علمیه، غـزل اسـکندرنژاد، الهــام رحمانــی، پرویــن حســنی، محســن سـاربان‌نژاد، لیلا غفـاری، فاطمـه دلفانـی بلـوج، پریسـا حیـدری، آرزو بایبوردی و شـیرین رسـتمی هستند.
 
در شماره پاییز مطالبی از قبیل بررسی تطبیقی خط نستعلیق ایرانی و خط بای بایین فیلیپینی از لحاظ قدمت، نحوه شکل‌گیری و نگارش، پژوهشی در زمینه معنای خشونت و شوک در هنر معاصر، پژوهشی پیرامون تداوم اصل همزمانی در نگاره‌های پیش و پس از اسلام، نقد و بررسی کتاب قرآن‌های دوره تیموری و هنر ایران در سال پایانی هزاره کار شده است.
 
در شماره زمستان نشریه به مطالبی همچون مطالعـە نقـش و کارکـرد قـوە خیـال در خلـق اثـر موسـیقایی بـر اسـاس اندیشـە سـهروردی، تبیین و تحلیل تطبیقی مفهـوم زیبایی بر بنیـاد آراء و اندیشـه‌های فلوطیـن و غزلیات حافظ شـیرازی، بررسـی مفهـوم خودانگیختگـی در رقـص مارتا گراهـام بـا تکیـه بـر نظریـات آنتونـن آرتو، بازنمایـی اقلیت‌هـا و مهاجـران در سـینمای متأخـر اروپـا و بازتاب‌های بهشت در هنر اسلامی پرداخته شده است.
 
فایل شماره پاییز نشریه با کلیک بر روی اینجا و فایل شماره زمستان نشریه با کلیک بر روی اینجا قابل مشاهده است.