جزییات خبر


‌نشریه علمی دانشجویی ایران‌شناسی منتشر شد

 1400/01/14 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی ایران‌شناسی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی ایران‌شناسی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویان ایران‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیرمسئول نشریه فرشید شریف مقدم است. سردبیر و سرویراستار مسعود طاهرزاده و دبیر تحریریه زهره رئیسی هستند.

شورای تحریریه و داوری آثار متشکل از مینا اقمشه، سیده سپیده سجادی، سیده شبنم شمس‌الدین و پروین یاری است. طراح و صفحه آرا فرشید شریف مقدم می‌باشد.

عناوینی همچون ایران‌شناسی؛ نیاز امروز ما، آیین‌های نمایشی نوروز، نوروز ساسانی و نوروز ما، نوش، نوشجان، نوشِ جان، شیرینی پزی در قزوین، چوب بازی، بررسی جایگاه زنان در دوره صفوی با تکیه بر دیدگاه سفرنامه نویسان، تاریخچه ایران‌شناسی در ژاپن و مطالعه تطبیقی نمودهای تصویری برخی خصوصیات منتسب به سیاره زحل در این شماره از نشریه کار شده است.

نشریه علمی دانشجویی ایران‌شناسی از سامانه iranshenassisj.ut.ac.ir/ قابل دسترس است.