جزییات خبر


کدام نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در بهمن ماه منتشر شدند؟

 1399/12/01 |  ثبت کننده : دبیر

این گزارش به نشریات دانشجویی دانشگاه تهران که در بهمن ماه منتشر شده‌اند، پرداخته است.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریات دانشگاهی همچون ماه‌های قبل در بهمن ماه نیز فعال بودند. با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 13 نشریه در این ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند.

 فهرست‌ این نشریات به شرح زیر است:

نشریه علمی دانشجویی روند به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

نشریه علمی دانشجویی حکمت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فلسفه پردیس فارابی

نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

نشریه علمی دانشجویی تاغ به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی احیای مناطق خشک و کوهستانی

نشریه علمی دانشجویی سره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی

نشریه علمی دانشجویی برنا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی اجتماعی

نشریه علمی دانشجویی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات

نشریه علمی دانشجویی صنعت و غذا به صاحب امتیاز انجمن علمی دانشجویی ماشین‌های صنایع غذایی

نشریه مستقل دانشجویی چرخه به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی

نشریه دانشجویی قدم به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشریه دانشجویی ایران 1404 به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی

نشریه دانشجویی سپیدار به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی

نشریه دانشجویی مدیرانه به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت