جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی صنعت و غذا منتشر شد

 1399/12/01 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی صنعت و غذا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی صنعت و غذا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی  مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی پردیس ابوریجان منتشر شد.

مدیر مسئول این نشریه، طه عبدالملکی و سردبیر نشریه دنیا فرج‌زاده است. اعضای هیئت تحریریه شامل دنیا فرج‌زاده، فاطمه خلیل‌پور، آلا علی اکبرزاده، مائده خوش‌نیت نیک، علی مونسان، پرنیا رسولی مجد، مهدیه احدی، حامد دریایی، امیر حسین کلایی و مبینا باقری می‌شود. همچنین ویراستار و صفحه‌آرای نشریه محمدرضا حجازی است.

مطالبی همچون تاریخچه و پروسه پاستیل، افزودنی‌ها، خط تولید مارگارین، خط تولید کیک، ترجمه مقاله پروبیوتیک، اولتراسوند در صنایع غذایی، تقلبات شیر، پساب‌های صنعتی و انواع پرکن‌ها در این شماره از نشریه کار شده است. فایل نشریه از اینجا قابل دسترس است.