جزییات خبر


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

 1399/07/15 |  ثبت کننده : دبیر

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه 11 مهر ماه برگزار شد.


به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه 11 مهر ماه برگزار شد.

در این جلسه با در خواست صدور مجوز نشریات فیزیولوژی در فضا با صاحب امتیازی رضا ضیغمی فرد و مدیر مسئولی ملیکا زاریان، مدیرانه و قدم زنان به صاحب امتیازی انجمن اسلامی مستقل و به ترتیب به مدیر مسئولی سارا عوادزاده و زهره حسنی سعدی، تلنگر، افق، فلق و بینات به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان و به ترتیب به مدیر مسئولی اسماعیل محسنی، حمزه گرجه جاغرق، سجاد اسماعیلی و زهرا سرافراز موافقت شد.

همچنین با درخواست تغییرات در نشریات دامستیک به مدیر مسئولی زهرا ندایی فرد، علوم سیاسی به مدیر مسئولی مصطفی جعفری ک، چرخه به سردبیری نوید قربانی، همبستگی(تغییر نام به مقصد) به مدیر مسئولی سید امیر حسین موسوی، آرامین به صاحب امتیازی علیرضا صبا، میقات(تغییر نام به ربات)، شهرت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا، آرمان ما به مدیر مسئولی امیر مهبد اسفندی و دنا به مدیر مسئولی زینت زینت بخش موافقت به عمل آمد.
در ضمن با انتشار الکترونیکی نشریات میقات و عطسه در سامانه نشریات موافقت شد.