جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی برنا منتشر شد

 1399/11/30 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی برنا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی برنا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه عناوینی همچون سیاستگذاری ناجی کرونا، دولت و روابط ویروسی با نیروهای کار،اشتغال و حمایت‌های صورت‌گرفته از جانب دولت در دوران کرونا، مسائل و مشکلات مشاغل آنلاین در دوران کرونا، حمایت معیشتی در بحران کووید 19 :پوشاندن حفره‌های تورهای ایمنی، گفتمان، دانش، قدرت، زنان مبتلا به ویروس بیکاری...! و قرنطینه، مادران شاغل را بیش از پدران تحت تأثیر قرار می‌دهدکار شده است.

مدیر مسئول : الهام سادات میرسلیمی و سردبیر : بیتا بیات هستند. استاد مشاور: دکتر یاسر باقری است. همکاران این شماره عمادالدین پاینده، علی فهیمی هستند. ویراستار : سبحان افشار، طراح و صفحه آرا : سعید عارفزاده وعکاس: زهرا جعفری است. شورای تحریریه شامل نوح منوری، امیرعلی شریف محسنی، زهرا صداقت گو، آرمیتا هومان، بیتا بیات، نیلوفر ادیب نیا ، سعید هراسانی، الهام سادات میرسلیمی، زینب ناصری و فائزه حیدری می‌باشد. این نشریه از اینجا قابل دسترس است.