جزییات خبر


نشریە علمی دانشجویی حکمت منتشر شد

 1399/11/19 |  ثبت کننده : دبیر

 
نشریە علمی دانشجویی حکمت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فلسفە پردیس فارابی منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریە علمی دانشجویی حکمت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فلسفە پردیس فارابی منتشر شد.
 
مدیر مسئول نشریه علیرضا خباززاده رضایی و سردبیر مینو معصومی هستند. همکاران این شماره از نشریه مینو معصومی،علیرضا خباززاده رضایی، علی بکتاش،مهدیه توحیدی، زینب قائم پناه و طراح و صفحه آرا پری عربیان است.
 
در این شماره از نشریه عناوینی از قبیل چیستی فلسفه و فلسفه‌های مضاف، تفاوت‌های فلسفە غرب و فلسفە اسلامی، نگاهی به فلسفە قدیم و جدید، پیوند میان فیلسوف و جامعه و بررسی فلسفە قارهای و تحلیلی کار شده است.
 
برای مشاهده فایل نشریه روی اینجا کلیک کنید.