جزییات خبر


موافقت با درخواست صدور پروانه انتشار 10 نشریه در دانشگاه تهران/ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی امروز برگزار شد

 1399/11/15 |  ثبت کننده : دبیر

در این جلسه با درخواست پروانه انتشار نشریات آوای پردیس به صاحب امتیازی شورای صنفی؛ زیست سپهر به صاحب امتیازی انجمن علمی  محیط زیست؛ پرسپکتیو به صاحبامتیازی انجمن علمی فضای سبز؛ دلتا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای ترویج علم؛ همووت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی؛ مهمان ناخوانده به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی انگل شناسی؛ حسابداری و فناوری‌های نوین به صاحب امتیازی علیرضا احسنی طهرانی؛  Green Techبه صاحب امتیازی بهزاد اکبری؛ سو به صاحب امتیازی اسماعیل خزائی و نوروساینس به صاحب امتیازی انجمن علمی بین رشته‌ای پردیس البرز موافقت شد.

همچنین با درخواست تغییرات در نشریه پژوهان به سردبیری جواد رضایی؛ ژینکو (تغییر نام نشریه به آوند) به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی؛ ساعی به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ سی سنگان به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ جاده عدالت به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی پردیس؛ دغدغه سبز به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛ آینه به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛ صنعت و غذا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های غذایی؛ گفتمان امروز به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان؛ قدم به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل؛ علوم سیاسی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی؛ راستان به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشجویان؛ فرآیند به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی؛ پایدیا به صاحب امتیازی امیر رضا فکری؛ استصحاب به مدیر مسئولی سیده مهسا موسوی فرد؛ فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق؛ دنیای صفر و یک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر؛ سره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی؛ ندا به مدیر مسئولی زهرا امیرحسینی؛ آوای زمین به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی و مراقبت به صاحب امتیازی انجمن اپیدمیولوژی موافقت به عمل آمد.

گفتنی است؛ با درخواست اعطای امتیاز حرفه‌ای به نشریه چرخه موافقت شد. همچنین مقرر شد بنا بر درخواست نشریات دانشجویی امکان انتشار الکترونیک نشریات در سامانه stdpubut.ac.ir فراهم شود.