جزییات قانون/ آیین نامه


آیین‌نامه‌ی اعطای گواهینامه ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران تاریخ بروزرسانی : 1399/12/25