مشخصات نشریه

ویژه نامه بهترین کتاب

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

سردبیر :
علی سلیمانی رنجبر

مدیر مسئول :
امیر طالبی چاری

صاحب امتیاز :
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران