مشخصات نشریه

گاهنامه بوف

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، ادبی

سردبیر :
پرنيان جوكار

مدیر مسئول :
محمدامين رضائيان پارسا

صاحب امتیاز :
محمدامين رضائيان پارسا