مشخصات نشریه

ماهنامه وحدت

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی

سردبیر :
مطهره افتخاری

مدیر مسئول :
محمدامین عامری

صاحب امتیاز :
سيد محسن حسيني