مشخصات نشریه

گاهنامه بازار

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
سیاسی، اقتصادی

سردبیر :
رضا ایروانی

مدیر مسئول :
رضا ایروانی

صاحب امتیاز :
رضا ایروانی