مشخصات نشریه

گاهنامه ژن وت

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
فاطمه برزگر

مدیر مسئول :
مجتبی سالاری

صاحب امتیاز :
انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران