مشخصات نشریه

گاهنامه عقل

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
سيد شهاب الدين كريمي

مدیر مسئول :
فاطمه بيگدلي

صاحب امتیاز :
انجمن علمي فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی