مشخصات نشریه

گاهنامه سرو آزاد

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی، ورزشی

سردبیر :
مطهره شكيبافر

مدیر مسئول :
مطهره شكيبافر

صاحب امتیاز :
مطهره شكيبافر