مشخصات نشریه

گاهنامه جهاد

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی

سردبیر :
مهديس سليماني

مدیر مسئول :
محمد مهدي صادقي

صاحب امتیاز :
انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشکده الهیات و معارف اسلامی