مشخصات نشریه

گاهنامه بیوفیل

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
مهنيا اسدالهي

مدیر مسئول :
مهنيا اسدالهي

صاحب امتیاز :
مهنيا اسدالهي