مشخصات نشریه

گاهنامه پارلمان

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

سردبیر :
سيدسهيل مقيمي

مدیر مسئول :
سيدسهيل مقيمي

صاحب امتیاز :
سيدسهيل مقيمي