مشخصات نشریه

گاهنامه ارزیابی اولیه

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، علمی

سردبیر :
رضا خسرواني

مدیر مسئول :
محمدجواد برهاني

صاحب امتیاز :
محمدجواد برهاني