مشخصات نشریه

گاهنامه بیدار

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

سردبیر :
محمد محمدي

مدیر مسئول :
محمد مرادي

صاحب امتیاز :
بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سیاسی