مشخصات نشریه

دوفصلنامه حفاظت آب، خاک و هوا

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
نغمه اقتصادی قاسمی

مدیر مسئول :
سیدامیرعلی سجادیان

صاحب امتیاز :
انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی