مشخصات نشریه

گاهنامه بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی، اقتصادی

سردبیر :
اسماعيل برهاني فرد

مدیر مسئول :
اسماعيل برهاني فرد

صاحب امتیاز :
انجمن علمي دانشجويي بيوتكنولوژي دانشکده علوم و فنون