مشخصات نشریه

هفته نامه هما

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی

سردبیر :
محمدامين براتي

مدیر مسئول :
محمدامين براتي

صاحب امتیاز :
محمدامين براتي