مشخصات نشریه

دوهفته نامه گرای 313

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

سردبیر :
الهه ايزدپناه

مدیر مسئول :
علي دهقاني

صاحب امتیاز :
انجمن اسلامی دانشجوئی مستقل