مشخصات نشریه

گاهنامه بسامد

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی

سردبیر :
محمدجواد اميري

مدیر مسئول :
مهدي بهمن آبادي

صاحب امتیاز :
بسيج دانشجويي