مشخصات نشریه

فصلنامه برآورد

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
محدثه حیدری

مدیر مسئول :
نیوشا شکاری

صاحب امتیاز :
انجمن علمي دانشجويي آمار