مشخصات نشریه

ماهنامه دستخط

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی

سردبیر :
پدرام صمدي فر

مدیر مسئول :
اميرمحمد شكري

صاحب امتیاز :
بسيج دانشجويي پردیس علوم