مشخصات نشریه

گاهنامه ایران شناسی

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی

سردبیر :
محمدعلي عزت زاده

مدیر مسئول :
محمدعلي عزت زاده

صاحب امتیاز :
محمدعلي عزت زاده