مشخصات نشریه

ماهنامه دلیل

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبی

سردبیر :
فاطمه يل

مدیر مسئول :
فاطمه يل

صاحب امتیاز :
فاطمه يل