مشخصات نشریه

دوماهنامه برابری خواهی

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

سردبیر :
آسيه توحيد نژاد

مدیر مسئول :
آسيه توحيد نژاد

صاحب امتیاز :
آسيه توحيد نژاد