مشخصات نشریه

فصلنامه گفتمان فلسفی

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
علمی

سردبیر :
مرتضی صفایی دلویی

مدیر مسئول :
مرتضی صفایی دلویی

صاحب امتیاز :
انجمن علمی فلسفه پردیس فارابی