مشخصات نشریه

گاهنامه توپوس

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی

سردبیر :
محمد فيروزي

مدیر مسئول :
گل آسا سادات حاجي ميرزايي

صاحب امتیاز :
گل آسا سادات حاجي ميرزايي