مشخصات نشریه

گاهنامه هلا

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی، ورزشی

سردبیر :
حسن ايقاني قجلو

مدیر مسئول :
سارا بني عامريان

صاحب امتیاز :
حسن ايقاني قجلو