مشخصات نشریه

هفته نامه ویرگول

زبان :
فارسی

زمینه فعالیت :
فرهنگی، اجتماعی، علمی

سردبیر :
زهرا منصوري

مدیر مسئول :
نوشين صفاييان

صاحب امتیاز :
شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعی